ÕPPEKORRALDUSE TINGIMUSED

1. Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

1.1 Koolitusele registreerimiseks peab õppija vajutama vastava koolituse lehel nuppu “REGISTREERI” ning seejärel täitma registreerimisvormi. Registreerunu saab niipea, kui võimalik oma e-maili aadressile koolituse info ning koolituse toimumise alused. Registreerimisel peab osaleja veenduma, et ta on läbi lugenud MF sätestatud õppekorralduse tingimused!

1.2 Koolitusel osalejate miinimumarv sõltub koolitusest. Kui koolitusgrupp avatakse, saab osaleja oma e-mailile ka makseinfo. 

1.3 Koolitusest loobumiseks peab koolitusele registreerunu teatama oma koha loobumisest vähemalt 1 tööpäev ette. Vastasel juhul arvatakse registreerunu koolitusel osalejaks ning koolitusasutusel on õigus saada kinnihoitud koha eest tasu. 

1.4 Kui õppija katkestab omavoliliselt koolitusel osalemise, on ta siiski kohustatud maksma kogu koolituse tasu. Talle ei väljastata koolituse läbimise tõendit. 

1.5 Koolituse lõpetamise tingimused sõltuvad igast koolitusest eraldi. 

1.6 Koolituse lõpetajale väljastatakse Midwayer Filmsi poolt vastav tunnistus koolitusel osalemise kohta.

 

2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord. 

2.1 Peale koolitusgrupi täitumist saadetakse õppijale e-kirja teel makseinfo ning arve. Maksmine toimub reeglina ülekandega. Arve peab olema tasutud vähemalt 1 päev enne koolituse algust.  

2.2 Õppetasult võivad kuni 20% ulatuses soodustust saada õpilased, tudengid ning pensionärid. 

2.3 Õppetasu kuulub tagastamisele juhul, kui koolitus jääb ära koolitusasutuse või vääramatu jõu tõttu. Muul juhul (nt õppuri omavoliline katkestamine) ei kuulu koolitustasu tagastamisele. Tervislikel põhjustel katkestamise või mitteosalemise puhul palume õppuril ühendust võtta info@midwayerfilms.com. 

2.4 Õppetasu tagastamine on võimalik tervislikel põhjustel ja vastava tõendi esitamisel maksimaalselt 1 nädal peale koolituse toimumisaega, tingimusel, et osaleja on teavitanud oma mitteosalemisest hiljemalt koolituse toimumise päevaks (v.a. erandjuhtumid).

 

3. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.

3.1 Koolituse ruumid olenevad vastavast koolitusest ning koolituse toimumise asukohast antakse teada koolitusgrupi täitumisel. 

3.2 Koolitusruumides on õppija kohustatud hoidma korda ning hoidma ettevõtte vara ning õppevahendeid hoolikalt. 

3.3 Veebikoolitustel on peamine keskkond Google Drive, Zoom, Skype, Google Meets jt, kuhu antakse ligipääs makse laekumisel. 

3.4 Koolitused toimuvad audiovisuaalse meedia loome valdkonnas ning on rühmas 0211: audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm.

3.5 Koolitusasutuse õppetöö toimub eesti keeles. Meie koolitajad oskavad ka inglise, vene ja saksa keelt. Koolitusasutuse asjaajamine toimub eesti ja inglise keeles.

3.6 Õppekava eduka lõpetamise korral allkirjastavad koolitaja ning koolitusasutuse seaduslik esindaja tunnistuse, mis tõendab, et õppija läbis õppekava ning on omandanud vastava kvalifikatsiooni. Tunnistuse peab allkirjastama ka õppur ise, et kinnitada, et on läbinud antud õppekava.

3.7 Tunnistustest tehakse kaks füüsilist koopiat, millest ühe saab endale õppur ning teine läheb säilitamisele MF andmebaasi. Tunnistusest tehakse ka digitaalne koopia, mis säilitatakse samuti MF andmebaasis.

 


KVALITEEDISTANDARDID

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord. 

1.1 Midwayer Films veendub, et pakutavad õppekavad oleksid kvaliteetsed ja relevantsed vastavalt valdkonnale. Midwayer Films teeb koostööd rahvusvaheliste koolitusasutustega, et planeerida ning tagada Eestis kõrge kvaliteediga õppekavad ja -sisu.

1.2 Midwayer Films jälgib aktiivselt õppekavade asjakohasust läbi osalejate tagasiside ning rahvusvaheliste ekspertide hinnangu. Tagasiside, hinnangute ja tööjõuturu vajaduste alusel tehakse olemasolevatesse õppekavadesse vastavad muudatused või luuakse uusi, innovaatilisi koolitusi.

1.3 Midwayer Films teeb kindlaks, et kõik õppekavad vastavad antud valdkonna õigusaktide nõuetele ja parimatele praktikatele.

1.4 Midwayer Films koostöö koolitajate ning rahvusvaheliste ekspertidega tagab, et pakutavate õppekavade õpiväljundid on vastava õppemahuga saavutatavad ning et õppekava sisuteemad ja õppekeskkond toetab õpiväljundite saavutamist.

 

2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

2.1 Midwayer Films koolitajatel peab olema kas erialane haridus või eelnev töökogemus.

2.2 Koolitajaid saadetakse enesearendamise eesmärgil rahvusvahelise koostöö käigus õpirännetele ning neid julgustatakse otsima viise, kuidas regulaarselt oma oskuseid ja teadmisi täiendada.

 

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

3.1 Midwayer Films tagab, et kontakttundide korral oleks õppekeskkond turvaline, puhas ning kvaliteetne.

3.2 Midwayer Films veendub, et tööruumides oleks kaasaegne tehnika ning valdkonna standarditele vastavad töövahendid. 

 

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.

4.1 Õppijatelt kogutakse peale koolitust kirjalik tagasiside. Tagasiside põhjal saab Midwayer Films tagada koolituste ja koolitajate kõrgema kvaliteedi ning muuta õppekavad veelgi paremaks.

4.2 Tagasiside andnute isiklikku infot näeb ainult Midwayer Films ning see ei kuulu jagamisele kolmandate osapooltega.